Privacyverklaring

Klanten en potentiële klanten laten hun bedrijfsgegevens en soms hun persoonlijke gegevens bij Steel Blue achter. Dat volgt uit het communicatie- en bestelproces dat Steel Blue met haar (potentiële) klanten onderhoudt. Dat is een efficiënt proces, maar het betekent ook dat Steel Blue over bepaalde gegevens komt te beschikken. Steel Blue wil uiteraard op een goede manier met deze gegevens omgaan, maar Steel Blue wil de gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden en voor het onderhouden van een goede relatie met haar (potentiële) klanten.

Steel Blue verzamelt en bewaart alle gegevens die u op de websites van Steel Blue invoert of die u langs een andere weg aan Steel Blue verstrekt. Steel Blue verzamelt ook zelf gegevens, bijvoorbeeld over het bezoek aan de websites van Steel Blue.

Steel Blue kan de gegevens bekend maken aan derden wanneer deze derden door Steel Blue ingeschakeld worden bij het bestellen en leveren van zaken die u bij Steel Blue koopt. Steel Blue kan de gegevens ook bekend maken wanneer wet- en regelgeving haar daartoe verplicht of wanneer dit volgt uit een rechterlijk bevel. Steel Blue kan de gegevens ook delen wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten of indien het noodzakelijk is voor het handhaven van het beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

U gaat ermee akkoord dat Steel Blue de gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden met betrekking tot producten van Steel Blue. Steel Blue zal de gegevens niet zonder uw toestemming aan derden voor hun marketingdoeleinden verkopen of verhuren of om niet ter beschikking stellen.

Steel Blue bewaart de gegevens zo goed mogelijk en zij zal proberen de gegevens zo goed mogelijk af te schermen. Mocht u het idee hebben dat dit niet gebeurt, dan kunt u dit aan Steel Blue laten weten via customerservice.europe@steelblue.com. Steel Blue zal zich er dan voor inspannen om dit onheuse gebruik te stoppen.

Steel Blue is voortdurend bezig om haar dienstverlening te verbeteren. Steel Blue kan de gegevens gebruiken om u te vragen of u wilt participeren in een klant- of marktonderzoek. Het is mogelijk dat een derde dit onderzoek voor Steel Blue uitvoert. Steel Blue geeft die derde dan uw e-mailadres en uw (post-) adresgegevens. Die derde moet zich ook aan privacyregels houden. Steel Blue zal die derde verplichten om de gegevens na afloop van het onderzoek te verwijderen.

Steel Blue heeft onder meer een facebookpagina en een twitteraccount. Als u gebruik maakt van Sociale Media zoals Facebook, Instagram en Twitter en u logt op de sociale media waarvan Steel Blue zich bedient in, dan accepteert u dat Steel Blue u via Social Media zal benaderen voor marketingdoeleinden.
Steel Blue behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. Raadpleeg deze website voor het actuele beleid.